Spis treści

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, z myślą o ich wygodzie PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE KOZŁOWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Dąbrówce Leśne przy ul. Św. Huberta 14A, 64-600 Dąbrówka Leśna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000237193, NIP: 7871016723 oraz REGON: 300094109 jest właścicielem sklepu internetowego.

I. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika coinnego:

 • Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • BOK - telefoniczne Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
 • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (donieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 • Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie iprzechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp dohistorii Zamówień;
 • Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu viadellaspiga.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena Towaru ulegnie zmianie, Cena zostanie zaktualizowana w formularzu zamówienia;
 • Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
 • Newsletter - usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
 • Partner Via della Spigaosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka sprzedająca własny Asortyment dostępny wyłącznie on-line, za pośrednictwem Sklepu internetowego ViaDellaSpiga.pl, która realizuje Zamówienie Klienta na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. Wprzypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 • Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: viadellaspiga.pl
 • Sprzedawca/Spółka - P.H Kozłowski Sp. j. Dąbrówka Leśna, ul. Św. Huberta 14 A 64-600 Oborniki NIP: 787 10 16 723 REGON: 300094109 KRS: 0000237193
 • Towar - rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;
 • Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 • Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przezSprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
 • Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lubnowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

II. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych. 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu. utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów. 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, zktórego korzysta Klient. 4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług. 5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

 • Konto Klienta;
 • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 • Newsletter;

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów;
 • umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, októrych mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych wniniejszym Regulaminie. 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne. 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku zzawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dlaprawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 • niepodejmowania działań takich jak:
  • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

IV. Newsletter

1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail. 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.

V. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru. 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

 • Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
 • Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze), ze względów technicznych, w ramach jednego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towaru/Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej wartości przekraczającej 10000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych - jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie przekraczające wartości wskazane w niniejszym pkt a, powinien skontaktować się z BOK;
 • Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
 • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu
 • Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”);
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 • Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia. Następnie, Sklep wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

VI. Asortyment Partnera Via Della Spiga

1. Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego ViaDellaSpiga.pl Asortyment Partnera Via Della Spiga;

2. Asortyment sprzedawany przez Partnera Via della Spiga nie jest dostępny w salonach stacjonarnych prowadzonych przez Przedstawicielstwo Handlowe Kozłowski sp.j.

3. Przedstawicielstwo Handlowe Kozłowski sp.j. w zakresie Zamówień dotyczących Asortymentu Partnera Via Della Spiga jest uprawniony do przedstawienia oferty, aktualizowanej przez Partnera Via della Spiga, przyjęcia zapłaty za Asortyment, wystawienia faktury za zamówienie Asortymentu Partnera Via Della Spiga i dokonania zwrotu zapłaconej ceny w razie odstąpienia przez Klienta od umowy w związku z istnieniem takiego uprawnienia dla umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, przyjęcia zwracanego Asortymentu, przyjęcia reklamacji, przyjęcia reklamowanego Asortymentu, oraz rozpatrzenia reklamacji, powiadomienia Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę, wysłania nowego Asortymentu w razie wymiany na nowy lub naprawy, przyjęcia dla Sprzedawcy oświadczeń Klienta związanych z nabytym Asortymentem.

4. Przedstawicielstwo Handlowe Kozłowski sp.j. ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Asortymentu Partnera Via Della Spiga, w szczególności rozpatruje reklamacje, realizuje żądanie Klienta.

VII. Przedsprzedaż

1. Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom rezerwację Towaru zanim pojawi się on w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż). 2. Szczegółowe warunki zawierania umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawierać odrębny regulamin.

VIII. Ceny

1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych. 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa. 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IX. Płatności

1. Płatności można dokonać:

 • kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę. Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto iWilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068. Oraz PayU - operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444Akceptowane karty to: VISA, MasterCard.
 • przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
 • przelewem online (Przelewy24) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 • PayU - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayU. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
 • gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem DPD. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedawcę.

X. Czas realizacji zamówienia


1. Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia w przypadku, gdy wybrałeś opcję płatności za pobraniem.

2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Średni czas realizacji zamówienia przy dostawie za pośrednictwem kuriera DPD wynosi 1-2 dni robocze.

4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

5. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.

6. Wysyłka prowdzona jest jedynie na terenie Polski.

XI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo doodstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Salon Via della Spiga, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, sklep@viadellaspiga.pl, tel: 664 972 804; o swojej decyzji o odstąpieniu od ninejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tzn. przed upływe 14 dni kalendarzowych. 

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy

6. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat wzwiązku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich wsposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

11. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

12. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Salon Via della Spiga, ul. Półwiejska 42, Stary Browar, 61-888 Poznań 

13. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru.

14. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: (1) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (2) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. (7) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (8) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) umowy zawartej na aukcji publicznej;

15. Proponowany formularz odstąpienia od umowy: POBIERZ

XII. Postępowanie reklamacyjne/odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego wramach Sklepu, na piśmie (na adres: P.H. Kozłowski sp.j. ul. Św. Huberta 14A, 64-600 Dąbrówka Leśna) albo za pośrednictwem BOK (e-mail: sklep@viadellaspiga.pl; tel. 61 296 92 89), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. 3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię inazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. 4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: P.H. Kozłowski sp.j. ul. Św. Huberta 14A, 64-600 Dąbrówka Leśna , na koszt Sprzedawcy 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj iznaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 9. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności zapośrednictwem BOK (e-mail: sklep@viadellaspiga.pl; tel. 61 296 92 89). W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. 10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz nastronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. oInspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. oInspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraznastronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.
 • Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@viadellaspiga.pl

XIII. Obsługa klienta

1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 21:00.

2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego, z którego korzysta Klient. 

3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

XIV. Licencja

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, wszczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji wzakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy oŚwiadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, októrych mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

XV. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

 • pisemnej na adres: P.H. Kozłowski sp.j. ul. Św. Huberta 14A, 64-600 Dąbrówka Leśna ;
 • wiadomości e-mail na adres sklep@viadellaspiga.pl;
 • za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

2. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów luborganów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (wszczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

3. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia. 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lubodmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp doczęści lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. wsytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III.5.a, c, d, e, g, h Regulaminu. 5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie zeSprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu. 6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego. 7. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych wdanym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (wszczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

8. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

XVI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Przedstawicielstwo Handlowe Kozłowski sp.j. z siedzibą w Dąbrówce Leśnej (64-600) przy ul. Św. Huberta 14A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000237193, NIP: 7871016723 oraz REGON: 300094109.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Janusz Kozłowski.
 Z inspektorem możesz się skontaktować́ pisząc na adres rodo@viadellaspiga.pl

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

 • Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby dokonać zakupu w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu wysyłki oraz numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.
 • Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.
 • Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

3. CEL PRZETWARZANIA

 • Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas.
 • Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.
 • Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA

 • Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.
 • Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.
 • Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

1)  firmy kurierskie; 


2)  firma hostingowa; 


3)  systemy płatności;

4)  narzędzia marketingowe

6. TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało. Odpowiemy!

Pamiętaj, że:

 • Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę̨. Nie będzie to miało 
negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać́ do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofniecie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas. 

 • Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych; 

 • Masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu. 

 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania; 
 
 • Względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia; 

 • Masz prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobuty, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.; 


7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? 


Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą̨ jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń. 
Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

XVII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 24.05.2018r. 2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim. 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą, aKlientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, 4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, wszczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek itechnologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta iSprzedawcy. 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy oŚwiadczenie Usług. 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony, a także sporządzić jego wydruk. 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail. 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail wiadomości.

XVIII. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy: Pobierz formularz.

 • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło